Att bo i Tallriset A till Ö

Från A till Ö med Tallriset

Tallrisets samfällighetsförening består av 65 hus fördelade på nio längor. Som fastighetsägare är man obligatoriskt medlem i föreningen.

Som i alla andra föreningar finns en del rättigheter och skyldigheter för oss medlemmar.

Här följer Tallrisets A till Ö.

________________________________________________________

Avgifter

♦ Avgift till samfällighetsföreningen betalas kvartalsvis och ska finnas på Tallrisets bankkonto den 30 mars, 30 juni, 30 september samt 30 december.

♦ Avisering sker via mail i god tid innan respektive förfallodag.

♦ I avgiften ingår kallvatten, snöröjning, sandning, sophantering, garage och tillgång till diverse trädgårdsredskap såsom gräsklippare och häcksax samt gemensam tvättstuga.

______________________________________________________________

Bevattning

♦ Tänk på att även det vatten vi använder utomhus för bevattning bekostas av oss gemensamt i samfälligheten, var därför sparsam med vattnet för att hålla nere våra vattenkostnader, men också för att spara på vår miljö.

♦ Dygnet runt vattning är naturligtvis inte tillåten.

________________________________________________________

Bilkörning i området

♦ Parkering av bilar framför det egna huset är inte tillåtet. Gångvägarna måste vara framkomliga för eventuella sjuk- och varutransporter.

♦ Bilar får endast köras mycket långsamt på våra gångvägar i samband med i- och urlastning. Onödig bilkörning förstör våra vägar och är en fara för barnen.

______________________________________________________________

Biltvätt

♦ Enligt miljölagstiftningen är biltvätt inom bostadsområden förbjuden eftersom dagvattenbrunnarna inte kan samla upp olja och annat riskavfall.

______________________________________________________________

Boendeförteckning

♦ En förteckning över samtliga boende i Tallriset finns hos styrelsen.

______________________________________________________________

Brandvarnare

♦ Alla fastighetsägare är enligt lag skyldiga att ha brandvarnare installerade i huset- en per våning.

______________________________________________________________

Egen tomt

♦Du äger ditt hus och marken det står på, men som husägare är du skyldig att visa hänsyn genom att se till att den egna tomten är ren och snygg.

♦ Den egna tomten ska hållas snygg och välskött genom att gräsmattor, buskar och rabatter klipps och ansas. 

♦ Träd ska beskäras så att de inte stör grannar eller trafikanter på promenadvägar.

♦ Viktigt! Om altan byggs på fram- eller baksidan av huset får Inte ventilationshålen i grunden täppas till. Det måste finnas luftgenomdrag annars bildas fukt och kondens i krypgrunden vilket leder till mögel och dålig lukt. Det har också visat sig bli kostsamt för fastighetsägaren att åtgärda.

♦ Avloppsrör och vattenrör i krypgrunden tillhör samfälligheten och eventuella reparationer bekostas av samfälligheten. Allt annat (mark och byggnaden) tillhör fastighetsägaren.

______________________________________________________________

Elbil

Elbil börjar bli mer vanligt att äga men dessvärre så är inte elen i våra garage dimensionerade för en sådan laddning och kan tyvärr orsaka en brandrisk och är därför inte tillåtet.

____________________________________________________________

Försäljning av fastighet

♦ Om ni säljer er fastighet ska styrelsen meddelas den nya ägarens namn, kontaktuppgifter och personnummer samt datum för överlåtelse. Skicka ett mail till kontakt@tallriset.se

♦Säljaren ska informera köparen om det gemensamma ansvaret och vad det innebär att bo i en samfällighet.

______________________________________________________________

Garage

♦ Garagen ägs av samfälligheten och är försäkrade genom Tallriset. Egen villaförsäkring behöver alltså inte omfatta garaget.

♦ Större reparationer och underhåll bekostas av samfälligheten.

♦ Eluttaget i garaget kan användas för uppvärmning av bilen vintertid.

♦ Anslutningen ska då vara försedd med ett tidur så att motor- kupévärmaren kopplas på som tidigast två timmar före användning av bilen.

♦ Elkabel får inte dras ut utanför garaget.

______________________________________________________________

Grannsamverkan mot brott

♦ Tallriset är anslutet till Hässelby- Vällingby Närpolisområdes grannsamverkan.

♦ Vi kan också hjälpa varandra att hålla uppsikt. Var uppmärksam på okända människor i vårt område, hälsa gärna så att de ser att du uppmärksammat dem.

♦ Meddela era närmsta grannar när ni reser bort. Sätt timer på belysning så det ändå ser bebott ut.

______________________________________________________________

Hänsyn & gemensamt ansvar

♦ Att bo i en samfällighet och i ett radhusområde ställer krav på att man tar hänsyn till sina grannar och deltar i gemensamma aktiviteter såsom våra städdagar och årsstämman.

♦ Vi främjar god grannsämja och trivsel och tänker därför på att inte föra onödigt oväsen eller störa på obekväma tider.

♦ Förutom den egna tomten så äger vi en hel del mark gemensamt. Var och en har ansvar för att även de ytorna underhålls, såsom gräsklippning och klippning och ansning av häckar och buskar så att de inte hänger ut över gångbanor eller dylikt.

♦ Tänk på att vi har många lekande barn i vårt område. Håll nere hastigheten på vägarna runtom oss.

______________________________________________________________

Information via internet

♦ Du som har en e-mailadress kan anmäla den till kontakt@tallriset.se  så får du kontinuerlig information även den vägen. Ni är också välkomna att ansluta er till Facebook gruppen ”Tallriset samfällighet”.

______________________________________________________________

Kabel-TV

♦ Samfälligheten är ansluten till Com Hem kabel-TV där ett grundutbud av kanaler ingår. Vill man ha fler/ andra kanaler tecknar man ett eget avtal för det.

______________________________________________________________

Snöröjning och sandning

♦ Snöröjning och sandning av våra gångvägar, parkeringar och garageplaner utförs av entreprenör inom 24 timmar vid minst fem centimeter snö.

♦ Varje husägare är dock skyldig att skotta och sanda gångvägen framför den egna fastigheten i väntan på entreprenör samt vid mindre snöfall.

______________________________________________________________

Sophantering

♦ Hushållssopor kastas i någon av våra tre gemensamma sopcisterner.

♦ De är låsta och öppnas med tvättstugenyckeln.

♦ Alla sopor ska alltid samlas i försluten påse innan de slängs.

♦ Återvinningsstation för papper, plast, metall och glas finns i hörnan Rädisvägen/Backtimjegränd.

______________________________________________________________

Stadgar

♦ Se Bibliotek

________________________________________________________

Styrelsen

♦ Styrelsens uppgift är att på bästa sätt förvalta samfällighetens ekonomi, se framåt och genomföra åtgärder i linje med samhällets utveckling. Möta behov och önskemål från föreningens medlemmar, förhandla och teckna avtal med entreprenörer, underhålla gemensamma anläggningar samt planera och genomföra gemensamma aktiviteter.

♦ Styrelsen för verksamhetsåret 2020 består av:

  • Ordförande Anna-Karin Neuman, Rädisvägen 61
  • Kassör, Vice ordf. Tina Lindberg, Rädisvägen 77
  • Sekreterare Mari Hansson, Rädisvägen 24
  • Intendent Tommy Jirtorp, Rädisvägen 34
  • Pannskötare Åke Pamlin, Rädisvägen 76
  • Suppleant Jesper Daneheim, Rädisvägen 30

______________________________________________________________

Städdagar

♦ Varje vår och höst kallas till gemensam städdag i Tallriset.

♦ Vårstädningen sker oftast en vardagkväll i slutet av april.

♦ Höststädningen sker en lördag i slutet av oktober eller i början på november. Då informerar även styrelsen om aktuella frågor och alla bjuds på korv och läsk vid tvättstugan.

♦ Kallelse med information om städningen och utsedda städledare för varje länga distribueras i brevlådorna samt via mail i god tid före varje tillfälle.

♦ Varje fastighetsägare har skyldighet att delta. Vid förhinder meddelar man städledaren och kommer överens om arbetsinsats vid annan tidpunkt.

______________________________________________________________

Tvättstuga

♦ Vi har tillgång till en gemensam tvättstuga.

♦ I tvättstugan finns tvättmaskin, torktumlare, torkskåp och mangel.

♦ Tvättmaskinen och torkskåpet är avgiftsbelagda genom myntinkast med tior.

♦ Tidsbokning sker i en bokningspärm som finns i tvättstugan.

♦ För att alla ska få lika möjlighet att använda tvättstugan får bokning ske en vecka framåt.

♦ Tvättstugan lämnas i det skick man själv vill ta den i anspråk. En gyllene regel – vit tvätt ska kunna tappas på golvet utan att behöva tvättas om.

______________________________________________________________

Värme och varmvatten

♦ Tallriset (65 hus)  har sedan 2012 fjärrvärme via Stockholm exergi (f.d. Fortum). Vi har individuell mätning av värme och varmvatten, under varje fastighet finns en avläsare installerad som mäter förbrukning. Kostnader för detta faktureras direkt till enskild fastighetsägare i efterhand via Minol och Visma. (Månadsvis de kalla månaderna: jan, feb, mars, oktober, november och december, samt kvartalsvis april-juni och juli-september)

♦ Frågor om uppvärmning och varmvatten ställs till någon i styrelsen.

______________________________________________________________

Årsstämma

♦ Årsmöte för samfälligheten sker en gång per år, vanligtvis under mars/april månad i en närliggande skola.

♦ Kallelse skickas i god tid till alla fastigheter via brevlådorna.

♦ Då årsstämman är samfällighetens högsta beslutande organ är det viktigt att delta.

♦ Beslut som tas i stämman gäller för alla inom föreningen. Under stämman väljs bland annat styrelse för kommande år. Även revisorer och valberedning utses.

♦ För varje fastighet finns en rösträtt. Vid förhinder kan skriftlig fullmakt förmedlas.